แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ระบุข้อมูลของท่าน

ชื่อโครงการสำนัก/กองกลุ่มงานย่อยรหัสโครงการแผนงานอนุญาตให้เข้าถึงแบบฟอร์ม
C66B91Ef8A0Ff9D2638E441D400B675Eb1958C1E7C00นิเวศวิทยาและการกระจายของสังคมพืชดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตากสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้21 201 04แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพda***3@gmail.com , th***6@gmail.com
C095Dc36E824C282F3C2Af2210049Cd989C2Fadc13A2ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการและศักยภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่าและราทำลายแมลงในกลุ่มป่าตะวันตกสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้21 201 05แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพch***9@gmail.com , ph***6@gmail.com
C2Fbb7B1E89197B335E4196E90047Aa16D2F1Ad52579การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของงูหางแฮ่มกาญจน์ (Trimeresurus kanburiensis)สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า21 202 01แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพni***l@gmail.com , ra***w@gmail.com
Ccd25818911D0C5Cbb1F297A400B67D2857F77Ec5Bdfการประเมินสถานภาพประชากรและศักยภาพพื้นที่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus) ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า21 202 02แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพum***n@gmail.com
C701853741F5Dbfda6674214B00693E3D4D228E77B8Fการสำรวจและประเมินประชากรตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา21 207 01แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพsa***d@gmail.com , mo***9@gmail.com
C57259E1FF3148219A3BE7571D4792261C3C7277Dโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพsu***7@gmail.com , ha***e@gmail.com
C7A470373F619Efa79021D0Be005767871350E4F6Ba4โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่าไม้และพันธุ์พืชป่าหายาก21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพni***5@gmail.com , ra***n@gmail.com
C4Be1Ca98Cbf43776De318F3E009011De1F96F7Bf3B2โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพnp***t@gmail.com
C3Dc9565980173D32Fbd3Db2D0088546Cdd6A7291A1Eโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพsu***7@gmail.com , ju***8@gmail.com
C64F12411865Ff2D1806Bb0E800E7751176438E24D45โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพwa***n@gmail.com , kw***m@gmail.com
C2CB6A34786DA78783BC77A56CDACD98B300F3E14โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีสวนพฤกษศาสตร์พุแค21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพvi***t@gmail.com
C6BD66F6AFC217BD1C365E73E3D123904E44038E0โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพph***t@gmail.com , pa***8@gmail.com
C1E47A7A5ADAB77A0FD3B72D8D7C3FA5E1C3F8808โครงการเพิ่มศักยภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชนในอุทยานแห่งชาติทับลานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ21 2011 002แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพha***e@gmail.com
C5480F89C99Fadd0F2A1B948E00A5E74878Fae3Fc34Eโครงการเพิ่มศักยภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชนในอุทยานแห่งชาติทับลานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่21 2011 002แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพto***7@gmail.com
Cf43B6Ca0De41Ea7Acd705Caa004D18781Bdd6Adf611โครงการเพิ่มศักยภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชนในอุทยานแห่งชาติทับลานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)อุทยานแห่งชาติทับลาน21 2011 002แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพwa***3@gmail.com , th***1@gmail.com
C369E5E6D35EFF8760660532A10DFF7CF967183C3โครงการเพิ่มศักยภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชนในอุทยานแห่งชาติทับลานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว21 2011 002แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพpk***3@gmail.com
C81F2ED55DF70757B96DB741E537D96803FA3D431โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ21 2011 003แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพha***e@gmail.com
C15Fc327C29Cc1Cc4F80Dcb710080Fdcccecb4C543Acโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 121 2011 003แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพha***e@gmail.com , ch***9@gmail.com , su***w@gmail.com , ra***g@gmail.com
CD1B92F397E1C2A416B1278A4FA396B2926D84139โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผึ้งป่าของชุมชนเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ21 2011 004แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพha***e@gmail.com
C6872Fb1Eba85340680562Fa3006B4B0F4Cb3Ae63028โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผึ้งป่าของชุมชนเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน21 2011 004แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพij***h@gmail.com
Ca6D209Fc2C98C2E35D1290Dd0039Be4Acfa2171F491การสำรวจและติดตามการแพร่กระจายของมดต่างถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตกสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้21 201 06แผนงานจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นpe***2@gmail.com , ka***r@gmail.com
C5B9DE7897ACD2DF7F9B6D362F318BC0E5A6FDEC3โครงการปรับโครงสร้างป่ากระถินยักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ21 2011 005แผนงานจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นha***e@gmail.com
C4D207B85596F07B528Ffb3B8003F816Eed7D66E9Fe9โครงการปรับโครงสร้างป่ากระถินยักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีสวนรุกขชาติมวกเหล็ก21 2011 005แผนงานจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นja***9@gmail.com , mu***l@gmail.com , to***9@gmail.com
C986F3776Dbbc4Cd1849C2A9600E0Ecc57946Ce26185โครงการปรับโครงสร้างป่ากระถินยักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย21 2011 005แผนงานจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นpa***n@gmail.com , na***3@gmail.com , re***p@gmail.com , be***s@gmail.com
CD625BEA15260E784FD4BFA897B6FD19C64037079กิจกรรมเผย แพร่ประชาสัมพันธุ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ21 2011 006แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพha***e@gmail.com
Cdc6E61Ab60606F5013206B22003E40056Ca46D6C0Adชนิดอาหารและพันธุกรรมของเสือโคร่ง (Panthera tigris) ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่21 010 06แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพto***7@gmail.com
C6E24C658Ee217Efbe548925A00Cfb73C9Da7Df7593Aความหลากหลายของพรรณพืช ปริมาณผลผลิต และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (Non-Timber Forest Products; NTFPs)สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)กลุ่มงานวิชาการ21 080 04แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพsu***2@gmail.com
C32F3D6F0Af5C5C88B0F21F900091A13F153Eb8Eaf60โครงการศึกษาการขยายพันธุ์ไม้รวงผึ้ง พรรณไม้สำคัญเพื่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิดและนอกถิ่นกำเนิดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์21 090 08แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพub***v@gmail.com
Cf3Df8A84Dfd1Cb2D9143F66800Db9C81E197527C259นิเวศวิทยาบางประการและคุณลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการกระจายของไม้กฤษณาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)กลุ่มงานวิชาการ21 120 01แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพre***2@gmail.com
Cdfc6010256E9742B6Bca3B1B0011C80Fb3E51Ae25E1ความชุกชุมและโครงสร้างประชากรหมูป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ21 120 04แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพkh***3@gmail.com
Cc10941E8E11F70207F396A130001C841F99Cb85B36Bการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของชุมชนรอบแนวเขต เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางกลุ่มงานวิชาการ21 130 01แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพra***g@gmail.com
Cd1B6Bfb8549Eb2C4F2538D8E002896634298A2Dc3E8โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชะมาง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน21 020 02แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพwo***n@gmail.com
C919507A5C427Efb9Bfe93Ce3004E99Fe1F922Def75Eโครงการอนุรักษ์พรรณไม้กินแมลงเพื่อส่งเสริมเป็นไม้ประดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง21 060 08แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพon***w@gmail.com
C1Cd44Da40B0Ebc04478052Eb001510E7Edd905603Ecการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้มีค่าในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)สวนรุกขชาติดงมะอี่21 080 05แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพru***1@gmail.com
C313Ebbdf88Acfdd7E3C6861500Da7D5779477826539การใช้แมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารของไก่ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงป่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 221 080 06แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพto***7@gmail.com
Cc8F1B747Bd6Ef41Bc2De4F6B00Fbef8Be80Ad13Bd2Fโครงการรวบรวมพืชสมุนไพรแก้พิษสัตว์ในบริเวณสวนรุกขชาติไพศาลีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)สวนรุกขชาติไพศาลี21 120 05แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพpr***5@gmail.com
C972180605Fc8619Ad708Ca6700B2Cad78F8Eae4A3F3การสำรวจชนิดของเห็ดเยื่อไผ่และการประยุกต์ใช้วัสดุเศษใบไม้แห้ง ใบไผ่ ไม้ไผ่และขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ 121 131 01แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพch***9@gmail.com
Cd36Cdf44C03Da906Ba6F7D7700325C12Ef3700565B2โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ : สีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้ กรณีการย้อม การพิมพ์ลายด้วยความร้อนและการทุบสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)สวนรุกขชาติห้วยแก้ว21 160 06แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพhu***m@gmail.com
C5516C62E1171E630651D31D400D279Cb59486Adff49การอนุรักษ์ รวบรวม และขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในพื้นที่ป่าในเมืองสวนพฤกษศาสตร์แม่เหียะและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)สวนพฤกษศาสตร์แม่เหียะ21 160 08แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพbo***w@gmail.com
Caf581491901D4C3C5Acd4Bfc00Ecb4B45A884A15E2Fการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ตามพระราชบัญญติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 65 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน จังหวัดเชียงใหม่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)อุทยานแห่งชาติขุนขาน21 160 11แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพkh***p@gmail.com
C9D23Eac90F2D5Cfcad5D4C95000C992A6C870914C62การสำรวจการกระจายและผลกระทบของไมยราบยักษ์ต่อระบบนิเวศในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)กลุ่มงานวิชาการ21 120 03แผนงานจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นre***2@gmail.com
Cd36D36Cd1A5Abbfeb29C69Cc007168Cf7Be6Dd55C4Dเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชนโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)กลุ่มงานวิชาการ21 030 03แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพon***n@gmail.com , ja***n@gmail.com
C2F7C66B88576Af865F31693000Ecc5929F28B4Bc0Abโครงการจัดทำหนังสือคู่มือ “ผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง21 050 04แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพso***9@gmail.com
C01706De4B4D49C97Ce9726B2007E45Aac0E767Ec9E3โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)กลุ่มงานวิชาการ21 080 02แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพsu***2@gmail.com
Cebde89485Bc200B3F804797F00Cc12508Ce852Dc7Ccโครงการเสริมเขี้ยวเล็บมัคคุเทศน้อยถ้ำประทุนเพื่อการอนุรักษ์พรรณไม้เขาหินปูนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)กลุ่มงานวิชาการ21 120 07แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพre***2@gmail.com
Ce6E86Ccb8D39C2C3F3B45C2100B4C9469Cee91C0257เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพสวนรุกขชาติห้างฉัตรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางสวนรุกขชาติห้างฉัตร21 131 04แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพha***4@gmail.com
C8150C7Dc4925Dce279Af880F00Ab1B78F9Dd88Cc44Aการจัดทำคู่มือการสำรวจกล้วยไม้และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียแบบโต้ตอบได้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว21 160 03แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพkw***m@gmail.com
C83524A3Cb9D4Acef8D30Ef1800A0513Eefee516C3Eaโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกเห็ดราขนาดใหญ่สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)กลุ่มงานวิชาการ21 160 05แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพwi***6@gmail.com
Ccf8599Ccf2057Da62442Bed800Cc37121Cb467E1B06โครงการเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)สวนรุกขชาติห้วยแก้ว21 160 07แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพhu***m@gmail.com
C6436E24E905A0B4C4481Db6B003F3Bbbed7Ec076Dc4โครงการจัดทำชุดเคลื่อนที่แบบจำลองสื่อความหมาย Trees-4-Life : ต้นไม้ ต้นชีวิต (พร้อมติดตั้งและพับเก็บได้)สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)กลุ่มงานวิชาการ21 160 10แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพwi***6@gmail.com
C9C2BD67764479A237BCD1424EEBD099ED82775B5โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพda***p@gmail.com , nu***3@gmail.com
C153C47AD8E1678812492DA04B891FDB498B1B26Aโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา21 2011 001แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพlu***a@gmail.com , lu***8@gmail.com
C98B60409BD44C1D7B23F0D541FF33BFD3FC1561Fโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผึ้งป่าของชุมชนเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน21 2011 004แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพwn***a@gmail.com
CF15AE73B0792A6966AC4998FFA9043E01985FB49โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผึ้งป่าของชุมชนเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)ส่วนอุทยานแห่งชาติ21 2011 004แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพma***o@gmail.com
C7D05C30DE2045BB8A33D3673C0BA98B7EB6B7123โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผึ้งป่าของชุมชนเพื่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง21 2011 004แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพda***p@gmail.com , na***3@gmail.com
C7B3A7343A9B350ED935C6D7B36F3B81012AF1E02โครงการปรับโครงสร้างป่ากระถินยักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีกลุ่มงานวิชาการ21 2011 005แผนงานจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นku***3@gmail.com
C9450327A5EB9AFDDBFF83A4B076D9469B02E5780โครงการศึกษาชนิดเห็ดป่ากินได้และการส่งเสริมชุมชนในการปลูกต้นไม้ ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์21 160 22แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพka***4@gmail.com , pe***a@gmail.com
C34542307AF2B4FF24F731C93E9A740E71880801Cการประเมินถิ่นที่อยู่และความหลากหลายของสัตว์ผู้ล่าทางธรรมชาติของกวางผา: เป้าหมายสำหรับระบุตำแหน่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงและภัยคุกคามสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว21 160 23แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพmo***2@gmail.com
C989F995665A562A6C204A811E60AB75A9B1C411Eการศึกษาการกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยาบางประการของปรงชัยภูมิ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)กลุ่มงานวิชาการ21 070 05แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพko***a@gmail.com
C1E76B86123B0E0E34994B962E22D964827994CABการจัดการแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท จ.ลำปางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า21 131 12แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพch***n@gmail.com
C833DDC77A44E362F54E2920262D0EC2DC0D26DFAการส่งเสริมบทบาทเยาวชน "มัคคุเทศก์น้อย" เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)สวนรุกขชาติดงมะอี่21 080 12แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพru***1@gmail.com
C5195A73F02B808152CAC18A17A9C018B06D591A0การสื่อความหมายความหลากหลายทางชีวภาพในสวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย21 060 13แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพke***3@gmail.com
CA42D9E849FF231E88BD1F2AD64F6D4B61EA0431Fการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายพืชและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในสวนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน21 020 09แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพba***0@gmail.com , kh***g@gmail.com
C316733E3EFA07ED55C4EEA85D40E7E0195A60325โครงการเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)สวนรุกขชาติห้วยแก้ว21 160 16แผนงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพhu***m@gmail.com
CF3BB85CE6016B2753C9DA5626C6DC42431B70D67การศึกษาศักยภาพของพื้นที่รองรับสัตว์ป่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ภายหลังการฟื้นฟูสุขภาพ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง21 131 13แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพch***n@gmail.com
CA176209012A79DE9DDD1DC4F14340338F4AAD05Bโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ : สีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้ กรณีการย้อม การพิมพ์ลายด้วยความร้อนและการทุบสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)สวนรุกขชาติห้วยแก้ว21 160 17แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพhu***m@gmail.com
CEB8D8259D8044A1F3FD34B0FEFA0D1437DC2E769โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
CA2679505A066EB6D82D586445C9E2F00E17113AFโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
CAB98B14E9315166B0A1E8C5F5169E1BF85055D9Bโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติเมืองราด{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
CBF9A216429147C5E4F099D1AC1141F8208873456โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพsu***6@gmail.com
CD938C0B39601F0DCBBC5EA4CE5BF69128A41B006โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติซับชมภู{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
CFE2E2FA76002400D1CAB8DBC384C43CF1A98A501โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติไพศาลี{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
C7A4E6890D907B22B332D4A2EE7193557801432A0โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติกำแพงแสน{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพbe***9@gmail.com
CDE1FF152DDB11AE3049199B205C611611E5D8354โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพru***1@gmail.com
C6AA0265D1DB090B70B54BD1CF37EFD442EAAC2A0โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
CBCFC5AAD850D26BA4528D022A8E4C2F0AC777BB9โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติห้างฉัตร{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
C4B6BC9C797F444A9223818D581754BDCC3A1E5FAโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติผุดทัพลาว{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
C595597B2C36C7DCCC9D90F4B41A069F1065CD194โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
C71C95643B754FAFDA68ADE8C49BA3B06CF193B18โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติดงมะอี่{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพru***1@gmail.com
CAD47D5E5D8F1D8A61C14523529FDD3C285D9B697โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
C402D314D2417180A103E7388D4100076D68D38C8โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น{{รหัสโครงการ}}แผนงานสำรวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพni***n@gmail.com

You cannot copy content of this page