พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ประกอบด้วย 40 มาตรา แบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ได้ 9 ส่วน คือ วัตถุประสงค์, ขอบเขต, วิธีการดำเนินการ, การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง, ข้อมูลและสิ่งพึงปฏิบัติต่างๆ, การเสริมสร้างขีดความสามารถ, เรื่องทั่วๆ ไป,การกำหนดการบริหารต่างๆ และมาตราขมวดท้าย รวมถึงข้อมูลที่ต้องระบุในการแจ้งภายใต้มาตรา 8,10 และ 13, ข้อมูลสำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งมีเจตนาเพื่อนำมาใช้โดยตรงเป็นอาหาร อาหารสัตว์หรือในขบวนการผลิตภายใต้ มาตรา 11 และการประเมินความเสี่ยงภายใต้มาตรา 15

ดาวน์โหลดพิธีสารคาร์ตาเฮนา
ภาษาไทย

จัดทำโดย : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

จัดพิมพ์ในประเทศไทยโดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มาของข้อมูล : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

You cannot copy content of this page