ตามพันธกรณีของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity-CBD) ในการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในบทบัญญัติในอนุสัญญา มาตรา 26 กำหนดให้รัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะต้องเสนอรายงานต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อสะท้อนและสื่อสารความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ในการให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยให้รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวินัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 6

Biodiversity Conservation in Thailand National Report Implementation of Article 6 of the Convention on Biological Diversity

ผู้เขียน :ฐิติพันธุ์ พุกภักดี ตรวจ/แก้ บรรพต ณ ป้อมเพชร และสิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 142 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2549

เนื้อหา : เนื้อหาประกอบด้วยสถานภาพ กิจกรรม นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย สรุปการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ

National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 2

ผู้เขียน :สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 60 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2545

เนื้อหา : สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย สรุปการดำเนินงานภายใต้นโยบาย มาตรการ และแผนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2541-2545 และ นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2546-2550 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การส่งเสริมสมรรถนะในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity 3

ผู้เขียน : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 64 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2549

เนื้อหาสถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จากกรณีพิบัติภัยสึนามิต่อประเทศไทย การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นในความท้าทายและแนวโน้มในอนาคตด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Thailand National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity (4th National Report on 2009)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 76 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2552

เนื้อหา : สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในบริบทด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย กฎหมาย และวัฒนธรรม และสรุปข้อมูลของนโยบาย มาตรการและแผนความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช ฉบับล่าสุด ที่ระบุถึงความหลากหลายของพืชในประเทศไทยในภาพรวม และชนิดพันธุ์พืชไทยที่สำคัญและถูกคุกคาม รวมถึงการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพันธุกรรม ระดับชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ

Thailand National Report on the Implementation of Convention on Biological Diversity (5th National Report)

บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์

จำนวนหน้า : 104 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : 2558

เนื้อหา : การอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายไอจิ ตลอดจนสถานภาพ และแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย การทบทวนนโยบายและมาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 และภาพรวมของแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564

Thailand’s Sixth National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนหน้า : 244 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน 2562
เนื้อหา : สําหรับการจัดทํารายงานแห่งชาติฯ ฉบับที่ 6 ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 รับทราบผลการประชุม COP13 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในประเทศ ให้เป็นไปตามมติของการประชุม COP13

You cannot copy content of this page