คณะอนุกรรมการภายใต้ กอช.
คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ
คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ นายธนิต ชังถาวร เป็นรองประธานอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับ ดูแล การดำเนินการจัดทำ และปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. และกฎหมายลำดับรอง หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณา เสนอความเห็นในการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน องค์กร เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ กอช. และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

คำสั่ง กอช.  การประชุม  ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

องค์ประกอบ

 
ประธานอนุกรรมการ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองประธานอนุกรรมการคนที่ 2
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

อนุกรรมการ

 • เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมประมง หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  หรือผู้แทน
 • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือผู้แทน
 • ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือผู้แทน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือผู้แทน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน
 • ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือผู้แทน
 • ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ หรือผู้แทน
 • ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 • กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
 • นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  หรือผู้แทน
 • ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์
 • ศาสตราจารย์ยงยุทธ  ไตรสุรัตน์
 • รองศาสตราจารย์อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

อนุกรรมการและเลขานุการ

 • รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่

 • จัดทำและนำเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
 • เสนอแนะกลไกและมาตรการ ซึ่งรวมถึงมาตรการทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การคลัง และสังคม เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายและแผนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
 • ประสานบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ รวมทั้งการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง เข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกัน
 • กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
 • แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมอบหมาย

องค์ประกอบ  การประชุม  ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

องค์ประกอบ

ประธานอนุกรรมการ

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

 

อนุกรรมการ

 
 • ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ผู้แทนกรมประมง
 • ผู้แทนกรมปศุสัตว์
 • ผู้แทนกรมป่าไม้
 • ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร
 • ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • ผู้แทนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้แทน
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • ผู้แทนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์สมศักดิ์  ปัญหา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอนุกรมวิธานสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 • ศาสตราจารย์วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ  รัตนากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
 • รองศาสตราจารย์ประทีป  ด้วงแค ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านระบบนิเวศทางบก
 • รองศาสตราจารย์เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์
 • นางปัจฉิมา  ธนสันติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • นายอนุวัฒน์  นทีวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
 • นายวิชา  ธิติประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
 • นายชวลิต  วิทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 • นายวรดลต์  แจ่มจำรูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอนุกรมวิธานพืช

อนุกรรมการและเลขานุการ

 • ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่

(1) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ แผน ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน รวมถึงการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

(2) ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศ การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ และรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

(3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และให้คำแนะนำทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกราน รวมถึงการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(4) อาจเชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร

(5) สนับสนุนการเผยแพร่การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศ การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(6) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการหรือปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

(7) ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมอบหมาย

องค์ประกอบ  การประชุม  ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

ให้ข้อเสนอแนะต่อท่าทีไทยในการเจรจา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอนโยบาย แผนงาน รายงานแห่งชาติ ข้อคิดเห็นอื่นๆ ของประเทศไทย ภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี
ให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)
ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเจรจาภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการหรือปฏิบัติงานใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

องค์ประกอบ  การประชุม  ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

You cannot copy content of this page