ภารกิจ/หน้าที่

 • เป็นหน่วยประสานงานหลักในการดำเนินงานตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งประสานงานการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์
 • ศึกษา วิจัย รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์
 • บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • บริหารจัดการศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า และสถานีคุ้มครองพันธุ์พืชป่า
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 • บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาการใช้เครื่องมือและกลไก เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งนโยบายการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความตระหนัก ความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งดำเนินกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถาณการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ รับ- ส่ง หนังสือ งานธุรการ งานบริหารบุคคลของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จ้าง การรับ – จ่าย จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
  • ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน – บัญชี ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณประจำปี
  • ติดตั้ง เร่งรัด รายงาน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 • ดูแล ควบคุม ยานพาหนะ
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอนุรักษ์และพัฒนาใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์หรือสายพันธุ์ของทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงป้องกันแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติหรือระบบนิเวศ
 • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณค่าและการคงอยู่ของทรัพยากรชีวภาพตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยด้านพันธุ์ศาสตร์ป่าไม้ และขยายพันธุ์พืชป่า มีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์
 • ประเมินสถานภาพแหล่งพันธุกรรมไม้ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 • ควบคุม ดูแล การดำเนินงานในห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ป่าไม้และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • บริหารจัดการศูนย์คุ้มครองพันธุ์พิชป่า 3 แห่ง ได้แก่
 • สนับสนุนการดำเนินงานในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ

You cannot copy content of this page