โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

97

โครงการวิจัย ( 2550-2564 )

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

ชื่อโครงการวิจัยบทคัดย่อพื้นที่ศึกษาประเภทสังกัดหัวหน้าโครงการปีที่ทำการวิจัย
การศึกษาปัจจัยด้านภูมิอากาศของป่าชนิดต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวอุทยานแห่งชาติตาดหมอก , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนิเวศวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชชิงชัย วิริยะบัญชา2556 , 2557 , 2558 , 2559
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อุทยานแห่งชาติภูแลนคา , อุทยานแห่งชาติตาดโตน , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง , อุทยานแห่งชาติภูเวียง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง , อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , อุทยานแห่งชาติตาดหมอกการบริหารจัดการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชญานี จันทรประภา2556 , 2557 , 2558 , 2559
ภูมินิเวศกับการปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายพืชพรรณในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวสวนรุกขชาติเมืองราด , สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง , สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง , สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้) , สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง , อุทยานแห่งชาติตาดโตน , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชจิณนา เผือกนาง2559 , 2558 , 2557 , 2556
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชเมล็ดเปลือยในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสมราน สุดดี2559 , 2558 , 2557 , 2556
พรรณไม้ระบบนิเวศเขาหินปูนในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง , อุทยานแห่งชาติผาแดง , อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติตาดโตน , อุทยานแห่งชาติภูแลนคา , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง , อุทยานแห่งชาติภูเวียง , อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง , วนอุทยานภูบ่อบิด , วนอุทยานผางาม , วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา , วนอุทยานภูผาล้อม , วนอุทยานหริรักษ์ , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , วนอุทยานน้ำตกธารงามพรรณพืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสมราน สุดดี2559 , 2558 , 2557 , 2556
ความหลากหลายของไบรโอไฟต์ในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวอุทยานแห่งชาติภูเรือ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสมราน สุดดี2559 , 2558 , 2557 , 2556
พรรณไม้ที่มีศักยภาพเป็นไม้ประดับในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวพรรณพืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชโสมนัสสา ธนิกกูล2559 , 2558 , 2557 , 2556
พืชป่าที่มีศักยภาพให้น้ำมันหอมระเหยในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพรรณพืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชพงษ์ศักดิ์ พลเสนา2558 , 2557
พืชต่างถิ่นในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพรรณพืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสมราน สุดดี
การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โคดดิ้ง (DNA barcoding) ของพืชป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจและ ใกล้สูญพันธุ์ในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสุจิตรา จางตระกูล2559 , 2558 , 2557 , 2556
ชีพลักษณ์ และแนวโน้มการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของกระเจียว (Curcuma alismatifolia) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิอุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติป่าหินงามพรรณพืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)ณรงค์ชัย กล่อมวัฒนกุล2559 , 2557
การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์กล้วยไม้และต้นไม้ที่กล้วยไม้ ขึ้นอิงอาศัยในพื้นที่ป่าเต็งรังของเขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชอรรณพ ทิพยแสง2557 , 2558
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสืบต่อสายพันธุ์ของป่าสนเขา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนิเวศวิทยาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)วิชานนท์ แสนผาลา2557 , 2558
ความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในระบบนิเวศป่าไม้ พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวอุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกิตติมา ด้วงแค2559 , 2558 , 2557 , 2556
ความหลากชนิด บทบาทเชิงนิเวศและการใช้ประโยชน์ ของจุลินทรีย์ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว (ถ้ำห้วยประหลาด)อนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกฤษณา พงษ์พานิช2557 , 2556
ความหลากหลายของเชื้อราทำลายแมลง ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง , อุทยานแห่งชาติภูเวียง , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อุทยานแห่งชาติตาดหมอกอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกฤษณา พงษ์พานิช2556 , 2557 , 2558 , 2559
ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์จากกล้วยไม้ป่า ในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวและศักยภาพในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชอุทยานแห่งชาติภูเวียง , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง , อุทยานแห่งชาติภูเรือความหลากหลายทางชีวภาพสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชวินันท์ดา หิมะมาน2559 , 2560
การใช้ประโยชน์เห็ดของชุมชนโดยรอบพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวอุทยานแห่งชาติภูเวียง , อุทยานแห่งชาติน้ำพองการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชบารมี สกลรักษ์
โครงสร้างประชากรมวลชีวภาพและการครอบครองถิ่นอาศัยของสัตว์กีบ และแนวทางการฟื้นฟูประชากรในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , อุทยานแห่งชาติตาดหมอกการบริหารจัดการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าศุภกิจ วินิตพรสวรรค์2556 , 2557 , 2558 , 2559
ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวอุทยานแห่งชาติภูแลนคา , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง , อุทยานแห่งชาติตาดโตน , อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ , อุทยานแห่งชาติภูเวียง , อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอนุกรมวิธานสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอัมพรพิมล ประยูร2556
ความชุกชุมและความสัมพันธ์ของสัตว์ผู้ล่าในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่สัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอัมพรพิมล ประยูร2556 , 2557 , 2558 , 2559
โครงการศึกษาโครงสร้างประชากรและการใช้ประโยชน์ พื้นที่อาศัยของช้างป่าในพื้นที่ป่าอีสานตะวันตกอุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจิรชัย อาคะจักร2559 , 2558 , 2557 , 2556
การประเมินถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่าชนิดสำคัญในกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวกลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสุชาติ โภชฌงค์2559 , 2558 , 2557 , 2556
สถานภาพของแมลงคุ้มครองและแมลงห้ามการนำเข้า - ส่งออก ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวอุทยานแห่งชาติตาดโตน , อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง , อุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติภูเรือ , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชนงพงา ปาเฉย2559 , 2558 , 2557 , 2556
การสำรวจแมลงประจำถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ำหนาวอุทยานแห่งชาติไทรทอง , อุทยานแห่งชาติตาดหมอก , อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , อุทยานแห่งชาติภูเรือกีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชนงพงา ปาเฉย2561 , 2560
การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มป่าแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติกุยบุรีการใช้ประโยชน์ที่ดินธรรมนูญ เต็มไชย2551 , 2552 , 2553 , 2554
การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มป่าแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , อุทยานแห่งชาติกุยบุรีการใช้ประโยชน์ที่ดินสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชมภูนุช โสดาจันทร์2551 , 2552
การศึกษาลักษณะระบบนิเวศโดยรอบชุมชนในกลุ่มป่าแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , กลุ่มป่าแก่งกระจาน , อุทยานแห่งชาติไทยประจันนิเวศวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชภาณุมาศ ลาดปาละ2552 , 2551 , 2553 , 2554
ปัจจัยภูมิอากาศและดินของระบบนิเวศในกลุ่มป่าแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรี , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนิเวศวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชชิงชัย วิริยะบัญชา2552 , 2551
การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ ด้านนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
ปริมาณและการกระจายของพันธุ์พืช ในบริเวณกลุ่มป่าแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนิเวศวิทยาสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สมยศ แสงนิล2554 , 2553 , 2552 , 2551
ผลกระทบของพืชต่างถิ่นรุกรานต่อระบบนิเวศในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานกลุ่มป่าแก่งกระจานนิเวศวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชภูสิน เกตานนท์2551 , 2552 , 2553 , 2554
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus) ในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอนเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , อุทยานแห่งชาติดอยเชียงดาว , อุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่การอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสุจิตรา จางตระกูล
การประเมินสถานภาพแหล่งพันธุกรรมของมะขามป้อม (Phyllanthus emblica) ในป่าธรรมชาติของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ , อุทยานแห่งชาติน้ำพอง , สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช , อุทยานแห่งชาติดอยขุนแจ , บ้านรังมะม่วง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี , ภูมโน จังหวัดมุกดาหาร , อำเภองาว จังหวัดลำปางการอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสุจิตรา จางตระกูล
การขยายพันธุ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์บางชนิดในกลุ่มป่าแก่งกระจานด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลุ่มป่าแก่งกระจานการอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชณัชชา วิสุทธิเทพกุล
การขยายพันธุ์เอื้องสายน้ำเขียวโดยการเพาะเลี้ยงเมล็ดในปลอดเชื้อกลุ่มป่าแก่งกระจานการอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชณัชชา วิสุทธิเทพกุล
การขยายพันธุ์ว่านเพชรหึงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลุ่มป่าแก่งกระจานการอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชณัชชา วิสุทธิเทพกุล
การขยายพันธุ์พืชป่าหายากใกล้สูญพันธุ์บางชนิดในกลุ่มป่าแก่งกระขานด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานการอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสุพัตรา ลิ้มปิยประพันธ์
ความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มป่าแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสมราน สุดดี2551 , 2552 , 2553 , 2554
ชนิดและการกระจายพันธุ์ของพืชต่างถิ่นรุกรานในกลุ่มป่าแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพรรณพืชกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาชัยณรงค์ วิทยาวงศรุจิ2554 , 2553 , 2552 , 2551
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราทําลายแมลงและแมงมุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานความหลากหลายทางชีวภาพสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชวินันท์ดา หิมะมาน2554 , 2553 , 2552 , 2551
ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคของพืชป่าไม้และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชวินันท์ดา หิมะมาน2554 , 2553 , 2552 , 2551
ความหลากหลายทางชีวภาพ และบทบาทเชิงนิเวศวิทยาของยีสต์แบคทีเรีย และแอคติโนมัยซิสในดินป่าผลัดใบ และดินป่าไม่ผลัดใบในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานความหลากหลายทางชีวภาพสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชฤษณา พงษ์พานิช2551 , 2552
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของเห็ดราในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ2554 , 2553 , 2552 , 2551
โครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและประเมินสถานภาพของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร2554 , 2553 , 2552 , 2551
การใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นไทรของสัตว์ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนิเวศวิทยาสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเผด็จ บุญขาว2554 , 2553 , 2552 , 2551
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำภาชีอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ามัทนา ศรีกระจ่าง2552 , 2551
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเกาะหินในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน , อุทยานแห่งชาติกุยบุรี , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชนันทิยา รัตนจันทร์2554 , 2553 , 2552 , 2551
ความหลากหลายของหิ่งห้อยในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีในกรณีของหิ่งห้อยน้ำจืดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 6 (เขามะเร็ว) , หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.10 (ห้วยแม่สะเลียง)กีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสุรชัย ชลดำรงค์กุล2552 , 2551
ความหลากหลายของหิ่งห้อยในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีในกรณีของหิ่งห้อยน้ำกร่อยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีกีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสุรชัย ชลดำรงค์กุล2552 , 2553 , 2554
ความหลากหลายของด้วงปีกสั้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์2552 , 2553 , 2554
ความหลากหลายและความชุกชุมของด้วงวงศ์ ย่อย Dynastinae ในกลุ่มป่าแก่งกระจานกลุ่มป่าแก่งกระจานกีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชพงพนา ปาเฉย2554 , 2553 , 2552 , 2551
การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับมนุษย์สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ามัทนา ศรีกระจ่าง2551 , 2552 , 2553 , 2554
สถานภาพและการกระจายของพืชอาหารป่าในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานกลุ่มป่าแก่งกระจานนิเวศวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชธัญนรินทร์ ณ นคร2554 , 2553 , 2552 , 2551
โครงการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชพรรณของชาวกะหร่างบ้านโป่งลึก-บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร2552
การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ด้านกำลังผลิตและการถูกบุกรุกทำลายป่าเพื่อประเมินความเสี่ยงและล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายป่าพื้นที่ลุ่มน้ำปิงสำรวจทรัพยากรป่าไม้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สมยศ แสงนิล
โครงสร้างและองค์ประกอบพันธุ์ไม้ของป่าสนเขา-ดิบเขา ในแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 16 เฮกแตร์ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว : รายงานความก้าวหน้าจากข้อมูล 8 เฮกแตร์อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพรรณพืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสรายุทธ บุญยะเวชชีวิน
ความหลากหลายของพรรณพืชในประเทศไทยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวพรรณพืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชก่องกานดา ชยามฤต
พืชหายากของประเทศไทยพรรณพืชสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชราชันย์ ภู่มา2547 , 2548 , 2549 , 2550
สถานภาพและการกระจายของชนิดพืชถิ่นเดียว หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนิเวศวิทยากองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาตรีภพ ทิพยศักดิ์2549 , 2548 , 2547
สถานภาพและการกระจายพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง และสงขลาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างพรรณพืชกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญานิรัตน์ จิตนา
การขยายพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีชีวภาพการอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชณัชชา วิสุทธิเทพกุล
การสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้สนคาริเบียเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล (เชียงใหม่)การอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชจินตนา บุพบรรพต2550 , 2549 , 2548
การขยายพันธุ์ไม้สะเดาเทียมเพื่อการอนุรักษ์สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา (สงขลา)การอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชสุพัตรา ลิ้มปิยประพันธ์2550 , 2549 , 2548 , 2547
การสำรวจ คัดเลือก และเก็บรวบรวมพันธุกรรมไม้ป่าการอนุรักษ์พันธุกรรมสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชประเสริฐ ติยานนท์2547
การพัฒนาไมโครแซทเทลไลท์มาร์กเกอร์ในไม้สะเดา (Azadirachta spp.)ความหลากหลายทางพันธุกรรมโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จันทร์เพ็ญ บุญทอง
การศึกษาการแพร่กระจายและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในอุทยานแห่งชาติ 6 แห่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา , อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี , อุทยานแห่งชาติตะรุเตา , อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา , อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีนิเวศวิทยากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชศุภพร เปรมปรีดิ์2550 , 2549
การศึกษาสภาพของดินในป่า 5 ชนิด ที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ลุ่มน้ำปิงการใช้ประโยชน์ที่ดินสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชพรพรรณ จงสุขสันติกุล
ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ป่าไม้บริเวณดอยเชียงดาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนิเวศวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชชิงชัย วิริยะบัญชา2550 , 2549 , 2548 , 2547
ความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าเท่าไรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวความหลากหลายทางชีวภาพสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพงศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
ความหลากหลายของเห็ดราไมคอร์ไรซาในระบบนิเวศป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวความหลากหลายทางชีวภาพสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกิตติมา ด้วงแค2550 , 2549 , 2548 , 2547
ความหลากหลายของเห็ดในภาคตะวันออกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว , อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ , อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนความหลากหลายทางชีวภาพสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชธีรวัฒน์ บุญทวีคุณ2550 , 2549 , 2548 , 2547
การใช้ประโยชน์จากเห็ดเพื่อผลิตกระดาษตกแต่งความหลากหลายทางชีวภาพกรมป่าไม้ยศนันท์ พรหมโชติกุล
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของผีเสื้อถุงทองธรรมดากีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชนพชนม์ ทับทิม2550 , 2549 , 2548 , 2547
แมลงศัตรูพืชที่ทำลายเมล็ดไม้วงศ์ยางกีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชจิตนา บุพบรรพต
บ้านของสัตว์ป่าไทยในศตวรรษที่ 21 : ภาพสะท้อนกรณีศึกษาระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคเหนือและภาคตะวันตกกลุ่มป่าลุ่มน้ำปาย-สาละวิน , กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล , กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม , กลุ่มป่าแม่ปิง-ออมก๋อยภาคเหนือ , กลุ่มป่าแก่งกระจานภาคตะวันตกสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าบุษบง กาญจนสาขา
3 ทศวรรษการติดตามสถานภาพ การแพร่กระจาย และประชากรของนกน้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ2550 , 2549 , 2548 , 2547
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากัลยาณี บุญเกิด2550 , 2549 , 2548 , 2547
การเปลี่ยนแปลงประชากรสัตว์ป่ากับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ามัทนา ศรีกระจ่าง
สถานการณ์ของนากใหญ่จมูกขนในป่าพรุโต๊ะแดงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าบุษบง กาญจนสาขา
การประเมินความหนาแน่นของประชากรเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตกสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ2549
แมวลายหินอ่อนสัตว์ป่าสงวนของไทยกับข้อมูลที่ยังต้องติดตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสมหญิง ทัฬหิกรณ์
ความหลากหลายของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่อนุรักษ์กับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออาหารอุทยานแห่งชาติเขาหลวง , อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย , อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน , อุทยานแห่งชาติเอราวัณ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว , อุทยานแห่งชาติผาแดง , ลุ่มน้ำแม่กวง (เชียงใหม่)ความหลากหลายทางชีวภาพสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชภาณุมาส ลาดปาละ2549 , 2548 , 2547
การสร้างจิตสำนึกและเพิ่มพูนความรู้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยความหลากหลายทางชีวภาพกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสิริมณี ชุมเรียง2550 , 2549 , 2548 , 2547
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยสอดแทรกความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพอุทยานแห่งชาติสิรินาถ , อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา , อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีความหลากหลายทางชีวภาพสำนักอุทยานแห่งชาติประชัน มีบุญ
การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไสว วังหงษา2550
ความหลากหลายของเชื้อราสนิมและเชื้อราแป้ง สาเหตุโรคของพืชป่าไม้ ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติปางสีดา , อุทยานแห่งชาติทับลาน , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุลชีววิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชจันจิรา อายะวงศ์2561 , 2562 , 2563
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ประโยชน์พืชพื้นบ้านรอบกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติปางสีดา , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , อุทยานแห่งชาติทับลานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชจิณนา เผือกนาง2563 , 2562 , 2564
ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและคุณภาพน้ำ ทางชีวภาพของลำธารในกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , อุทยานแห่งชาติทับลาน , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติปางสีดากีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชแก้วภวิกา รัตนจันทร์2561 , 2562 , 2563 , 2564
ความหลากหลายและเขตการแพร่กระจายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มป่า ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ กลุ่มป่ามรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติปางสีดา , อุทยานแห่งชาติทับลาน , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชอิสราพงษ์ วรผาบ2561 , 2562 , 2563 , 2564
ชนิดและการตอบสนองต่อเหยื่อล่อของผีเสื้อกลางวันในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติปางสีดากีฏวิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชนงพงา ปาเฉย2561 , 2562 , 2563 , 2564
แอคติโนมัยสีทจากดินในกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และการใช้ประโยชน์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติปางสีดา , อุทยานแห่งชาติทับลาน , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุลชีววิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชวินันท์ดา หิมะมาน2561 , 2562 , 2563 , 2564
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ และศักยภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่าในบริเวณพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติทับลาน , อุทยานแห่งชาติปางสีดา , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชบารมี สกลรักษ์2561 , 2562 , 2563 , 2564
ความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติปางสีดา , อุทยานแห่งชาติทับลาน , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อนุกรมวิธานสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชวรดลต์ แจ่มจำรูญ2561 , 2562 , 2563 , 2564
การศึกษาความหลากชนิดของนกในกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตาพระยาสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)หทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร2563 , 2564
แนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหากระทิงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาแผงม้าและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าการบริหารจัดการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอัมพรพิมล ประยูร2561 , 2562 , 2563 , 2564
ความหลากหลายของเชื้อราทำลายแมลงในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , อุทยานแห่งชาติปางสีดา , อุทยานแห่งชาติทับลาน , อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุลชีววิทยาสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชวินันท์ดา หิมะมาน2562 , 2563 , 2564

Dashboard ประเภทโครงการวิจัย และพื้นที่ศึกษา