โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชได้จัดทำคู่มือสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 4 ด้าน ประกอบด้วย พรรณไม้ สัตว์ป่า แมลง และเห็ด คู่มือนี้ให้แนวทางปฏิบัติ วิธีการสำรวจ และการเก็บข้อมูลระดับชนิดพันธุ์ พร้อมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

แดชบอร์ดนี้นำเสนอความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอนุรักษ์ ครอบคลุมข้อมูลพรรณไม้ แมลง และเห็ด จากโครงการสำรวจระหว่างปี 2554-2564 การเก็บข้อมูลโดยคัดเลือกแปลงตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของพื้นที่อย่างเหมาะสม

2104

พรรณไม้ (ชนิด)

1488

แมลง (ชนิด)

458

เห็ด (ชนิด)

You cannot copy content of this page