แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์และมาตรการตามแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักและให้การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม การลดภัยคุกคาม การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น กรพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (ปี)
2558-2559
2560-2564

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ซึ่งเป็นแผนหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ จัดทำขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายไอจิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Aichi Biodiversity Targets) รวมทั้งยังสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564เพื่อมุ่งสู่ “ประเทศไทยที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์

ผู้จัดทำ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564ในระยะเร่งด่วน โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์และมาตรการตามแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559 เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2559 แผนปฏิบัติการฯประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และแผนปฏิบัติการ 11 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณในการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

ผู้จัดทำ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มาของข้อมูล : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

You cannot copy content of this page