อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 42 มาตรา ครอบคลุมประเด็นทรัพยากรพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ หลักการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการเงิน กฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับอนุสัญญาฯ และข้อตกลงทางสถาบันที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดพิมพ์ในประเทศไทยโดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดพิมพ์ในประเทศไทยโดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มาของข้อมูล : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

You cannot copy content of this page