คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทำงาน ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคณะทำงาน และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์

คำสั่ง อขช. ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

องค์ประกอบ/อำนาจหน้าที่  การประชุม  ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

You cannot copy content of this page