การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

นายมนัส รวดเร็ว

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส  รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพเป็นประธาน โดยมีนางสาวจันจิรา  อายะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยจัดประชุมระหว่าง  วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการ

     วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลดำเนินงาน และวางแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป ในการประชุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านพืช แมลง และเห็ดรา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้เข้าร่วมในการประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 และสาขา จำนวนทั้งสิ้น รวม 70 คน

นายวรดลต์ แจ่มจำรูญ
ผู้ดำเนินรายการด้านพืช

นายนพชนม์ ทับทิม
ผู้ดำเนินรายการด้านแมลง

นายบารมี สกลรักษ์
ผู้ดำเนินรายการด้านเห็ดรา

Download File

You cannot copy content of this page