หลักสูตรการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

การจัดหลักสูตรการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ โดยการสร้างเครือข่ายด้านการสำรวจ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกำหนดวิธีการสำรวจฯ ให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบ ข้าราชการ พนักงานราชการ จากสบอ. ที่ 1-16 และสาขา และสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช จำนวน 65 คน

ภาพกิจกรรม

Array

ดาวน์โหลด

You cannot copy content of this page