นางพนิดา รุ่งรัตนกุล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนิลุบล กัณหา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
( ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอีกหน้าที่หนึ่ง )

นางสาวนิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ข้าราชการ

นายทวี กันหาวัน
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส ๔
ลูกจ้างประจำ
( ประจำฝ่ายอีกหน้าที่หนึ่ง )

นางสาวศิริพร นาคอ่วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ

นางสาวศรีอาจิณ คงวิวัฒน์สกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐพร ชนาธิปกุล
งานด้านการจัดการสารสนเทศ
พนักงานจ้างเหมา

นายณัฐพล พงษ์ไชย
งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุประวีณ์ โปร่งจิตต์
งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
พนักงานจ้างเหมา

นายวสันต์ ต้องจิตร์
งานธุรการทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิสุนทร
งานเจ้าหน้าที่การเงิน
และงบประมาณ
พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

นางนิลุบล กัณหา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาวนิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ข้าราชการ
( ประจำฝ่ายอีกหน้าที่หนึ่ง )

นายกิตติเดช อินทรักษา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ข้าราชการ

นางสาวนพมาศ โตสมบูรณ์
นักวิชาการป่าไม้
พนักงานราชการ

นางสาวกานติมา อ่อนทรัพย์
นักวิชาการป่าไม้
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวรรณ บุญทอง
ผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานราชการ

นางสาวกฤษณา ทำไร่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ

นางสาวดนิตา ปริญเดชาวัชร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ

นายอภิชัย รุกขสิริ
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ

นายธนกร ปริญเดชาวัชร์
งานเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม
ตามอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวศิริพรรณ ปัญญาใจ๋
งานผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานจ้างเหมา

นายเมธาเทพ ขึมภูเขียว
งานผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวศศิพร ร่มนวน
งานผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเมธาพร หวังผล
งานผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวฟาติมา บินยูซบ
งานผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ

นางสาวจิรพรรณ โสภี
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ

นางสาววศินันท์ ลุ้งใหญ่
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ข้าราชการ

นางสาวรัตนาวลี ศรีนารางค์
นักวิชาการป่าไม้
พนักงานราชการ

นางสาวปรียาภรณ์ เสนเอียด
นักวิชาการป่าไม้
พนักงานราชการ

นายภูมิรพี สืบวงษ์รอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ

นายเชลง รอบคอบ
งานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพรพิมล ผู้มีสัตย์
งานประสานการขออนุญาตโครงการศึกษาหรือวิจัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพีชานิกา ช่วยอุระชน
งานจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
พนักงานจ้างเหมา

นายจิรกฤต กาศลังกา
งานติดต่อประสานงานการขออนุญาตศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวโศจิรัตน์ วิชยานูรักษ์
งานฐานข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกานต์ธีรา มาลี
งานสารบรรณด้านการ
ขอพิจารณาอนุญาต
ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
พนักงานจ้างเหมา

ฝ่ายอนุรักษ์และพัฒนาใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นางพนิดา รุ่งรัตนกุล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
( ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอีกหน้าที่หนึ่ง )

นายปริญญ์ พันธ์งาม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ข้าราชการ

นางสาวมยุรี พุทธสาร
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ข้าราชการ

นายทวี กันหาวัน
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส ๔
ลูกจ้างประจำ

นายธนกาญจน์ หอมนาน
นักวิชาการป่าไม้
พนักงานราชการ

นางสาวคีรีลักษณ์ ศิริคะรินทร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานราชการ

นางสาวกิตติยา สิงห์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ

นางสาวจารุวรรณ พุ่มช้าง
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการ

นายสงวน วงษา
คนงาน
พนักงานราชการ

นางปณิดา ไหมทอง
งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเมธิญา ช้างเจริญ
นักวิทยาศาสตร์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวบุษยา สีดานุย
งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

นายธนกร เขื่อนเสน
งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

นายอนุวัตร สาระพันธ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพิทยารัตน์ เมืองสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
พนักงานจ้างเหมา

ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานจ้างเหมาบุคลากรรวมทั้งสิ้นอัปเดตข้อมูลล่าสุด
811623481 เม.ย. 2567

You cannot copy content of this page