โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

การสำรวจของเรา


65

อุทยานแห่งชาติ (แห่ง)

59

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (แห่ง)

29

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (แห่ง)

Dashboard : พรรณไม้ที่พบพื้นที่อนุรักษ์ ดัชนีความหลากชนิด และข้อมูลพื้นฐาน


  1. ทำการวางแปลงถาวรขนาด 50 x 20 เมตร โดยวาง ในพื้นที่ป่าที่เป็นตัวแทนที่ดี ทำการจำแนกชนิดพันธุ์ไม้และวัดขนาดความโต ที่ระดับ 1.3 เมตร ของไม้ที่มีขนาดเส้นศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, DBH) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ทำการ วางแปลง 5 x 5 เมตร ในมุมใดมุมหนึ่ง เพื่อสำรวจไม้หนุ่ม (Sapling) โดยจำแนกชนิดพันธุ์ไม้ที่สูงกว่า 1.3 เมตร แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, DBH) ไม่ถึง 4.5 เซนติเมตร ทำการวางแปลง 1 x 1 เมตร ในมุมใดมุมหนึ่ง เพื่อสำรวจกล้าไม้ (Seeding) ที่มีความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร
  2. กำหนดให้แปลงย่อยที่ 1-5 รวมเป็นขนาด 10 x 50 ตารางเมตร เป็นแปลงที่เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างป่า (Profile Diagram) โดยทำการบันทึกพิกัดต้นไม้ การปกคลุมเรือนยอดตามแนว ทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ความสูงกิ่งแรก และความสูงทั้งหมดของต้นไม้

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบอื่นอยู่ในเล่มรายงาน

อยู่ระหว่าปรับปรุงข้อมูล

You cannot copy content of this page