โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

สังคมป่าที่เราสำรวจ


1531

แปลงสำรวจ (รวม)

กราฟความสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างชนิดพรรณไม้ที่พบได้หลายสังคมป่า


ขั้นตอนการเลือกข้อมูล

  1. เลือกชนิดไม้ยืนต้นที่มีค่า IVI สูงสุด 5 อันดับแต่ละแปลงสำรวจ
  2. และเลือกไม้ยืนต้นที่มีสังคมป่ามากกว่า 1 แห่งขึ้นไป
  3. และเลือก 100 ชนิดสำหรับแสดงผลในรูปแบบ Network Graph

Dashboard : การกระจายพันธุ์ของพรรณไม้ สังคมป่า และข้อมูลพื้นฐาน


อยู่ระหว่าปรับปรุงข้อมูล

You cannot copy content of this page