หลักเกณฑ์ในการเลือกข้อมูล

  1. ชนิดไม้ยืนต้นที่มีค่า IVI สูงสุด 5 อันดับแต่ละแปลงสำรวจ
  2. เลือกไม้ยืนต้นที่มีสังคมป่ามากกว่า 1 แห่งขึ้นไป
  3. นำมาแสดงผมในรูปแบบ Network Graph

46%

Dashboard พรรณไม้และดัชนีความสำคัญ (IVI) ในสังคมป่า


Dashboard สังคมป่าและดัชนีความหลากชนิด ในพื้นที่อนุรักษ์

You cannot copy content of this page