ความเป็นมาของโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ความเป็นมาของโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านแมลง ด้านเห็ด และด้านจุลินทรีย์ อันจะเป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ สำหรับผู้ที่สนใจ ได้แก่ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในภาพรวม

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานประสานงานหลักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจในการบริหารจัดการกิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และประสานกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพตามพันธกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้ง จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จากการประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อสำรวจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพ ที่ตั้ง โดยจะดำเนินการสำรวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ

โดยให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ตลอดทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจทรัพยากรต่าง ๆ จากนักวิชาการส่วนกลางสู่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค และสร้างเครือข่ายการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชได้จัดทำชุดคู่มือการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 4 ด้าน ได้แก่ พรรณไม้ สัตว์ป่า แมลง และเห็ด ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติ วิธีการสำรวจ และวิธีเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดพันธุ์ รวมทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่สามาถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน

ในทุกปีจะมีการติดตามผลการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ และนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนทิศทางการดำเนินงาน

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละปี หลังจากสำรวจข้อมูลเสร็จสิ้น จะส่งรูปเล่มรายงานสรุปและวิจารณ์ผลการสำรวจ ให้กับทางส่วนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรวมรวมเป็นฐานข้อมูลในภาพรวมของพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศต่อไป

You cannot copy content of this page