เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 4
เป้าหมายที่ 5
เป้าหมายที่ 6
เป้าหมายที่ 7
เป้าหมายที่ 8
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 9
เป้าหมายที่ 10
เป้าหมายที่ 11
เป้าหมายที่ 12
เป้าหมายที่ 13
เป้าหมายที่ 14
เป้าหมายที่ 15
เป้าหมายที่ 16
เป้าหมายที่ 17
เป้าหมายที่ 18
เป้าหมายที่ 19
เป้าหมายที่ 20
เป้าหมายที่ 21
เป้าหมายที่ 22
เป้าหมายที่ 23

ที่มาข้อมูล :

https://chm-thai.onep.go.th/?p=8476

https://www.cbd.int/gbf/targets

https://youtube.com/playlist?list=PLewdV7E8epk8Ss8iQkDhkMxEYyCkb1W1K&si=bP1T5d6u8ucHZqGu

You cannot copy content of this page