รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,500 บาท

ปฏิบัติงานภายใต้โครงการวิจัยการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อื่นๆ ที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาวนศาสตร์ เกษตรป่าไม้ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ต่างๆ
 2. สามารถจำแนกพรรณไม้ หรือมีความรู้ความสามารถด้านอนุกรมวิธาน
 3. มีประสบการณ์หรือมีความสามารถในเรียนรู้งานด้านการจัดทำ Website งานจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูล
 4. มีประสบการณ์หรือมีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ หรือมีความรู้และทักษะด้าน Graphic design, Adobe Photoshop เป็นต้น
 5. สามารถหรือเรียนรู้การใช้โปรแกรม Arc GIS, Arc Map หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่ได้
 6. มีความสามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ธรรมดา และมีใบขับขี่
 7. ชื่นชอบธรรมชาติ พรรณไม้ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และค้างคืนในป่าได้

ลักษณะงาน

 1. ตรวจเอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 2. รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน จัดเก็บ ออกแบบและจัดทำเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. สำรวจและจำแนกพรรณไม้ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย
 4. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจากการศึกษาด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ One page, โปสเตอร์, Presentation และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เริ่มงาน ตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสาร มาที่ rareflora.dnp@gmail.com ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. รายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร
 3. สำเนาแสดงผลการเรียน
 4. ผลงานการออกแบบสื่อ/สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ผลงาน

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น สอบถามเพิ่มเติม โทร.0981184353

 

ลิงค์สมัครออนไลน์
https://bit.ly/43de4e2

You cannot copy content of this page