ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ( วุฒิการศึกษาปริญญาโท ) *ปรับคุณวุฒิเพิ่มเติม *ขยายระยะเวลา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ( วุฒิการศึกษาปริญญาตรี )


แบบฟอร์มสมัคร Online ( ใช้ Gmail ในการสมัคร )

https://bit.ly/43de4e2


ไฟล์ติดประกาศ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ( วุฒิการศึกษาปริญญาโท ) *ปรับคุณวุฒิเพิ่มเติม

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ( วุฒิการศึกษาปริญญาตรี )

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 25,000 บาท

ปฏิบัติงานภายใต้โครงการวิจัยการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อื่นๆ ที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์
 2. มีประสบการณ์หรือมีความสามารถในการจัดทำ Website งานจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูล
 3. มีประสบการณ์หรือมีความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ หรือมีความรู้และทักษะด้าน Graphic design, Adobe Photoshop เป็นต้น
 4. สามารถหรือเรียนรู้การใช้โปรแกรม Arc GIS, Arc Map หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่ได้
 5. มีความสามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ธรรมดา และมีใบขับขี่
 6. ชื่นชอบธรรมชาติ พรรณไม้ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และค้างคืนในป่าได้

 

ลักษณะงาน

 1. รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน จัดเก็บ ออกแบบและจัดทำเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
 2. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
 3. ออกแบบและจัดทำ Website ของหน่วยงาน
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ One page, โปสเตอร์, Presentation และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. เดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่างจังหวัด
 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

เริ่มงาน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสาร มาที่ rareflora.dnp@gmail.com ได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. รายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร
 3. สำเนาแสดงผลการเรียน
 4. ผลงานการออกแบบสื่อ/สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ผลงาน

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น สอบถามเพิ่มเติม โทร.0981184353

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,000 บาท

ปฏิบัติงานภายใต้โครงการวิจัยการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อื่นๆ ที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสนใจด้านพืชป่า และกล้วยไม้
 3. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น Excel SPSS และโปรแกรม R ได้เป็นอย่างดี
 4. ชื่นชอบธรรมชาติ พรรณไม้ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และค้างคืนในป่าได้

 

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติงานด้านการขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 2. ปฏิบัติงานด้านการสำรวจและเก็บข้อมูลกล้วยไม้และพันธุ์พืชป่าหายาก
 3. รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ผล
 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการวิจัย
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานเอกสาร งานประสานงาน ที่เกี่ยวข้อง

 

เริ่มงาน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสาร มาที่ rareflora.dnp@gmail.com ได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. รายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร
 3. สำเนาแสดงผลการเรียน

 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น สอบถามเพิ่มเติม โทร.0981184353

You cannot copy content of this page