ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1-8 มิ.ย. 2566

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

เงินเดือน 15,000 บาท 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้
 2. ค้นคว้า รวบรวม เอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”
 3. เก็บข้อมูลภาคสนามในแปลงทดลอง จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอ
 4. สำรวจ เก็บรวบรวม เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และติดตามการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ป่า

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 3. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้
 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารเป็นระยะเวลานานได้
 5. ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้

 เอกสารประกอบการสมัคร File Upload

 1. รูปถ่าย (JPEG) แนวตั้ง (สามารถใช้ภาพถ่ายจากมือถือได้)
 2. สำเนาบัตรประชาชน (PDF)
 3. สำเนาวุฒิการศึกษาและ transcript (PDF)
 4. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (PDF) (ถ้ามีให้แนบมาด้วย)

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Line ประชุม

 1. พิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์
  2.1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
  2.2 แนวความคิด การวิเคราะห์ปัญหา และทัศนคติ
  2.3 บุคลิกภาพ กิริยามารยาท

สมัครทางออนไลน์ (โปรดใช้ Gmail ในการสมัคร)

https://forms.gle/UW8Qxi2Pemd3RGHT8

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

            ก.ค. 2566 – ก.ย. 2566 ระยะเวลา 3 เดือน

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการได้รับโอนงบประมาณ

กำหนดการ

 1. ยื่นใบสมัคร
  • 1 – 8 มิ.ย. 2566
 2. สอบสัมภาษณ์
  • 9 มิ.ย. 2566
 3. ประกาศผลการคัดเลือกที่ (http://biodi.dnp.go.th) และทางอีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัคร
  • 12 มิ.ย. 2566
 4. การทำสัญญาจ้าง*
  • 30 มิ.ย. 2566

เอกสารแนบ

You cannot copy content of this page