รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 1. ค้นคว้า รวบรวม เอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”
 2. เก็บข้อมูลภาคสนามในแปลงทดลอง จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอ
 3. สำรวจ เก็บรวบรวม เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และติดตามการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ป่า
 4. ปฏิบัติงานทั่วไปที่เป็นการสนับสนุนภารกิจของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 3. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้
 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารเป็นระยะเวลานานได้
 5. ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมด้าน GIS ได้
 • ผลิตสื่อ Multimedia ได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • มีความรู้ และสามาถใช้งานอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านรุกขกร
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอกสารการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ของราชการ

ลิงค์สมัคร

https://bit.ly/3ADmeiD

You cannot copy content of this page