ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

เงินเดือน 15,000 บาท 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 3. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้
 4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารเป็นระยะเวลานานได้
 5. ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สามารถใช้งานโปรแกรมด้าน GIS ได้
  2. ผลิตสื่อ Multimedia ได้
  3. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
  4. มีความรู้ และสามารถใช้งานอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านรุกขกร
  5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
  6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอกสารการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ของราชการ

ลักษณะงาน

 1. ค้นคว้า รวบรวม เอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”
 2. เก็บข้อมูลภาคสนามในแปลงทดลอง จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอ
 3. สำรวจ เก็บรวบรวม เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และติดตามการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ป่า
 4. ปฏิบัติงานทั่วไปที่เป็นการสนับสนุนภารกิจของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ

 เอกสารประกอบการสมัคร File Upload

 1. รูปถ่าย (สามารถใช้ภาพถ่ายจากมือถือก็ได้)
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และtranscript
 3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ (ถ้ามี)

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Line ประชุม

 1. พิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
 2. การสอบสัมภาษณ์
  2.1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
  2.2 แนวความคิด การวิเคราะห์ปัญหา และทัศนคติ
  2.3 บุคลิกภาพ กิริยามารยาท

สมัครทางออนไลน์ (โปรดใช้ Gmail ในการสมัคร) (ปิดรับสมัคร)

https://forms.gle/UW8Qxi2Pemd3RGHT8

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

            ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566 ระยะเวลา 12 เดือน

กำหนดการ

 1. ยื่นใบสมัคร
  • 1 – 10 ก.ย. 2565
 2. สอบสัมภาษณ์
  • 15 ก.ย. 2565
 3. ประกาศผลการคัดเลือกที่ (http://biodi.dnp.go.th)
  • 16 ก.ย. 2565
 4. การทำสัญญาจ้าง *
  • 30 ก.ย. 2565

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการได้รับโอนงบประมาณ

เอกสารแนบ

You cannot copy content of this page