ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference (โปรแกรม Zoom)

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 997 9632 0243
Passcode: 178397


https://bit.ly/3fHe4wz
เอกสารการประชุม

You cannot copy content of this page