การประชุมเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่

     วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวจินตนา บุพบรรพต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชเป็นประธานในการประชุม โดยมี นายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงาน

นางสาวจินตนา บุพบรรพต

นายมนัส รวดเร็ว

     วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับเงินงบประมาณแผนงานวิจัยฯ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย ปัญหา และอุปสรรค ในโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ โดยการเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้นำเสนอผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้การดำเนินการวิจัยดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่กำหนด

รศ.ดร. อุทิศ กุฏอินทร์
รศ.ดร. ดุสิต เวชกิจ

     โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยบุคลากรในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยฯ ภายใต้แผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจำนวน 30 คน

You cannot copy content of this page