การประชุมรายงานผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรอบพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาวให้สมบูรณ์ ซึ่งสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยในแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจำนวน 16 เรื่อง เพื่อให้การดำเนินการวิจัยดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์อย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีระบบติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตลอดจนนำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในอนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดประชุม การรายงานผลการดำเนินงานวิจัยในแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว – น้ำหนาว

ดาวน์โหลด

You cannot copy content of this page